Försäkringsinformation för lag och ungdom

Försäkringsinformation 2020/2021

Försäkring

Svenska Ishockeyförbundets föräkringsbolag är Gjensidige. De är en av nordens största aktörer inom idrottsförsäkring och har över 20 stycken idrottsförbund som kunder med över 1 miljon idrottsutövare per år. Gjensidige hanterar över 11 000 idrottsskador per år.

Från om med 2019-10-01 omfattas du som är aktiv i en förening som ingår i Svenska Ishockeyförbundets av Gjensidiges olycksfallsförsäkring.

www.gjensidige.se/ishockey

Försäkringen är framtagen av Svenska Ishockeyförbundet tillsammans med Nordiska Sport och Eventförsäkringar AB.

Försäkringen omfattar skada till följd av olycksfall och ger dig ett skydd, till exempel om du råkar ut för en skada under träning eller match.

Försäkringen ger endast ett grundläggande skydd.  Lag- och licensförsäkringen är inte lika omfattande som en privat försäkring men innehåller däremot de viktigaste delarna i en olycksfallsförsäkring som till exempel invaliditet och tandskador.

Nyheter från och med 2019-10-01

  • Bättre villkor:
    Från och med 2019-10-01 sänks självrisken på akutskadeersättningen från 2200 till 500 kr
  • Aktiv Vård – Ny tjänst:
    Svenska Ishockeyförbundets medlemmar erbjuds Telefonrådgivning med legitimerad sjukvårdspersonal – sjuksystrar och fysioterapeuter – i samband med symptom och/eller skada. (Telefonrådgivning obegränsat i antal och utan självrisk).

    Rådgivningen ger inte automatisk rätt till vård, men erfarenhet visar att samtal med professionell kompetens som kan ge råd och stöd för exempelvis hemmaträning kan bidra till att skadan blir mindre allvarlig.

Som tillägg ges möjlighet att vid behov komplettera ovan rådgivning med vård av legitimerade fysioterapeuter. (Tre behandlingar med en självrisk på 200 kr per behandling)

Aktiv vård tel. 08-506 088 60
Öppet vardagar 08.00-17.00

Kontakta gärna försäkringsförmedlaren Nordiska Sport och Eventförsäkring vid eventuella frågor eller om ni vill ha hjälp med att komplettera ert försäkringsskydd.

Nordiska Sport- och Eventförsäkringar AB
Fredsgatan 12
111 52 Stockholm
070-047 99 13
www.sportforsakringar.se

Vad är en olycksfallsskada?

Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Psykiska besvär betraktas inte som kroppsskada. Med olycksfallsskada jämställs i denna försäkring kroppsskada utan oförutsedd plötslig yttre händelse vid

•                        total hälseneruptur (helt avsliten hälsena)

•                        ledbandsruptur i fotled eller knä (till exempel avslitet korsband)

•                        fraktur (dock inte stressfraktur)

•                        solsting, värmeslag och förfrysning

Skador orsakade av förslitning, överbelastning eller överansträngning räknas inte som olycksfallsskada och ersätts vanligtvis inte även om besvären infunnit sig i samband med idrott.

Vid skada gäller alltid det fullständiga villkoret.

Vilka är försäkrade?

LAGFÖRSÄKRING

Försäkrade är de spelare som ingår i ett lag för vilket lagförsäkringsavgift är betald till distriktsförbundet. OBS! För att försäkringen ska vara giltig ska spelarna också vara registrerade i spelarkortsregistret (TSM). Samtliga spelare ska vara registrerade i Spelarkortsregistret (TSM).

UNGDOMSFÖRSÄKRINGEN

Försäkrade är ungdomar, yngre än 10 år, inom förening ansluten till Svenska Ishockeyförbundet. Ungdomsförsäkringen är premiefri.

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under deltagande i av Svenska Ishockeyförbundet, distriktsishockeyförbund eller av förening anordnad match, organiserad träning i ishockey eller ishockeyskola samt under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Då aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna.

Ersättningar

Försäkringen är ett grundskydd som kort kan beskrivas så här:

Akutersättning                                                                              Högst 5 000 kr

Tandskadekostnader                                                                   Högst 1 prisbasbelopp

Sönderklippta kläder/utrustning i samband med vård          Högst 15 % av ett prisbasbelopp

Medicinsk invaliditet

Vid invaliditetsgrader 1-5%                                                        Ersättning lämnas med 3 500 kr

Vid invaliditetsgrader 6-74%                                                      Ersättningen beräknas på 350 000 kr

Vid invaliditetsgrader 75 % och högre                                      700 000 kr

Dödsfallsersättning

Engångsbelopp oberoende av dödsorsak                                1 Prisbasbelopp

Krisförsäkring                                                                                Högst 15 behandlingstillfällen

Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr.

Akutersättning

Akutersättningen betalar till viss del dina vård- och resekostnader, när du p g a skadan besöker läkare eller går på sjukgymnastik. Ersättningens storlek avgörs av vilken sorts skada du råkat ut för (skadans diagnos). Det innebär att du inte alltid kan räkna med att få full ersättning för utlägg. Kom ihåg att du behöver redovisa alla dina utlägg till oss från och med det första läkarbesöket. Den högsta ersättningen du kan få för varje skada är 5 000kr. Akutersättningen ersätter inte förlorad arbetsförtjänst eller taxiresor till och från arbetet eller skolan.

Vid olycksfallsskada kan ersättning även lämnas för idrottsutrustning och kläder som sjukvårdspersonal klippt sönder i samband med vård. Högsta ersättning är 15 % av ett prisbasbelopp med undantag för hjälmar.

Självrisk

För akutersättning gäller försäkringen med en självrisk på 500 kr vid varje skadetillfälle.

För sönderklippta kläder / utrustning i samband med vård gäller försäkringen med en självrisk om 2 200 kr för varje skadetillfälle.

Tandskadekostnader

Ersättning lämnas för kostnader för nödvändig behandling av tand eller tandprotes som skadas i munnen. Om det redan vid skadetillfället förelåg/fanns ett tandbehandlingsbehov vad avser de skadade tänderna har Gjensidige rätt att i skälig omfattning delvis eller helt nedsätta ersättningens storlek.

Ersättning kan lämnas för kostnad upp till högst den nivå som framgår av Folktandvårdens prislista för allmäntandvård och specialisttandvård vid tidpunkten för behandling. Ersättning lämnas inte för de faktiska tandvårdskostnader som överstiger Folktandvårdens prislistor.

För att kostnaderna ska kunna ersättas måste de ha uppkommit inom fem år från skadetillfället.

Slutbehandling kan skjutas upp till efter 25 års ålder under förutsättning att Gjensidige innan den försäkrade fyllt 25 år godkänt den uppskjutna behandlingen.

Uppskjuten behandling måste avslutas innan den försäkrade fyller 30 år.

Högsta sammanlagda ersättningsbelopp per skada är alltid ett prisprisbasbelopp oavsett Folktandvårdens prislista.

Samtliga kostnader ska vara godkända av Gjensidige innan behandlingen påbörjas.

Högsta ersättning vid skada är ett prisbasbelopp.

Självrisk

För försäkrade gäller Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser (paragraf 1:10) om att använda tandskydd som är tillverkade av tandläkare/tandklinik. I händelse av skada ska den försäkrade kunna stryka att tandskydd har använts vid skadetillfället. Den försäkrade ska även kunna uppvisa ett intyg utfärdat av tandläkare som styrker innehavet av tandskydd. Om försäkrad ej uppfyller ovanstående gäller försäkringen med en självrisk på 10% av prisbasbeloppet vid varje tillfälle.

Medicinsk Invaliditet

Du kan få ersättning om du får bestående besvär på grund av en olycksfallsskada (medicinsk invaliditet). De bestående besvären bedöms, och en invaliditetsgrad bestäms, med hjälp av en tabell.

• Då invaliditetsgraden är lägre än 6 % utbetalas 3 500 kr

• För skador som är bedömda till mellan 6 % och 74 % utbetalas så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden.

• För skador bedömda till 75 % eller högre utbetalas dubbelt försäkringsbelopp.

Du kan inte få någon ersättning om de bestående besvären kommit senare än fem år från skadedagen.

Dödsfallsersättning

Försäkringen gäller om du avlider på grund av en olycksfallsskada. Försäkringsbeloppet utbetalas till dina efterlevande enligt generella regler om förmånstagare där make/sambo kommer i första hand. De generella reglerna gäller inte om du skickat in ett särskilt önskemål till oss om vem som ska få en eventuell utbetalning.

Krisförsäkring

Försäkringen gäller för kristerapi efter traumatisk händelse som försäkrad råkar ut för eller är närvarande vid. Försäkringen ersätter kostnader för kristerapi med högst femton behandlingstillfällen per försäkrad och skada.

Aktiv vård

Telefonrådgivning med legitimerad sjukvårdspersonal – sjuksystrar och fysioterapeuter – i samband med symptom och/eller skada. (Telefonrådgivning obegränsat i antal och utan självrisk)

Rådgivningen ger inte automatisk rätt till vård, men erfarenhet visar att samtal med professionell kompetens som kan ge råd och stöd för exempelvis hemmaträning kan bidra till att skadan blir mindre allvarlig.

Som tillägg ges möjlighet att vid behov komplettera ovan rådgivning med vård av legitimerade fysioterapeuter. (Tre behandlingar med en självrisk på 200 kr per behandling)

Så här gör du om du skadar dig?

Skada anmäler du på www.gjensidige.se/ishockey, eller mailar ishockey@gjensidige.se

Betalning
Lagförsäkringsavgiften ska betalas till föreningens distrikts ishockeyförbund. Premien är beroende på vilkedivision föreningen spelar i.
Seniorlag, (Elitserien och HockeyAllsvenskan)                                                  13 500 kr
Seniorlag, (Div I)                                                                                                     10 500 kr
Seniorlag, (Div II och lägre)                                                                                  8 350 kr
Damlag                                                                                                                     2 800 kr
Juniorlag (fr o m 17 år)                                                                                          4 200 kr
Ungdomslag (t o m 16 år)                                                                                        880 kr
Veteranlag                                                                                                               1 750 kr
Domare                                                                                                                        90 kr

Ett lag får innehålla ett obegränsat antal spelare. Spelare kan ex representera både juniorlag och A-lag under samma säsong utan att det påverkar avgiftens storlek. Frågor angående avgifter ställs till respektive distrikts ishockeyförbund.

Registrering
Förening ska registrera sina spelare i spelarkortsregistret (TSM). Gjensidige kommer att använda detta register för kontroll av licens och tillhörighet. Spelarna ska vara registrerade i registret den 1 oktober.

Personnummer
Vid anmälan av nya spelare måste alltid fullständigt personnummer lämnas. Gjensidige behöver det som underlag för att kunna reglera en eventuell skada. Personnumret ska bestå av födelseår, -månad och -dag samt ett fyrsiffrigt födelsenummer. Spelare som är utländsk medborgare och ännu inte har erhållit sina fyra sista siffor, ska använda ‘’UTLK’’ (kvinna) eller ’’UTLM’’¯ (man) i stället.

ANNAT BRA ATT VETA:

Dubbelförsäkring

Om försäkrad har flera olycksfallsförsäkringar, och skada är ersättningsbar från en sådan, kan invaliditets- och dödsfallsersättning utbetalas även från dessa.

Övriga ersättningar kan endast utbetalas från en försäkring.

Då försäkrad har annan olycksfallsförsäkring i Gjensidige, som medger kostnadsersättning utöver utbetald akutersättning, kan sådan verifierad kostnad ersättas från denna. Finns försäkring tecknad i annat bolag bör krav kunna ställas dit på motsvarande sätt.

Avlönad spelare eller domare

För spelare och domare (som har inkomst) bör skadan först anmälas till Försäkringskassan. Detta är viktigt för att du inte ska gå miste om eventuell sjukersättning.

Vid frågor, kontakta oss här:

Nordiska Sport- och Eventförsäkringar AB
Fredsgatan 12
111 52 Stockholm
070-047 99 13

Info@sportforsakringar.se

www.sportforsakringar.se

Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial

Försäkringsfrågor:
ishockey@gjensidige.se

Skadeärenden:
ishockey@gjensidige.se